REGULAMIN ZAJĘĆ OGÓLNODOSTĘPNYCH

REGULAMIN ZAJĘĆ „SZKÓŁKI ŁYŻWIARSKIEJ”

 1. W zajęciach mogą brać udział wszystkie osoby zainteresowane nauką jazdy na łyżwach, niezależnie od wieku.
 2. Osoby poniżej 18 roku życia powinny być zapisane przez opiekunów prawnych, którzy wyrażają zgodę na uczestnictwo podopiecznych w zajęciach.
 3. Dzieci poniżej 6 roku życia mogą przebywać na zajęciach wraz z opiekunem, jeśli jest taka potrzeba. Opiekun musi stosować się do zaleceń prowadzących.
 4. Każdy Uczestnik powinien posiadać odpowiedni sprzęt:
  • łyżwy
  • dla dzieci i początkujących zalecamy kask i ochraniacze
  • rękawiczki
 1. Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest wzbronione.
 2. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do stosowania się do poleceń prowadzących.
 3. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do zachowania nie zagrażającego innym Uczestnikom zajęć.
 4. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego.
 5. Uczestnicy odpowiadają za szkody powstałe z ich winy. Uczestnik powinien pokryć powstałe z tego tytułu straty.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zajęć, przepisów i innych regulaminów obowiązujących na użytkowanych obiektach.
 7. Uczestnik oświadcza że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach.
 8. Uczestnik powinien posiadać ważne ubezpieczenie NNW obejmujące swym zakresem uprawianie wybranego w ramach zajęć sportu.
 9. Każdy Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych przez instruktora odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia. Jeżeli ćwiczenie przekracza możliwości fizyczne ćwiczącego, powinien zgłosić to instruktorowi.
 10. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
 12. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych Uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych przez trenera ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danym treningu, aż do usunięcia z zajęć włącznie. Jeśli usuniecie uczestnika z zajęć nastąpiło z jego winy, uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 14. W zajęciach mogą brać udział tylko osoby zdrowe, nie mające objawów mogących wskazywać na COVID-19.
 15. Należy pamiętać o przestrzeganiu reguł sanitarnych związanych z COVID-19 wprowadzonych na danym obiekcie sportowym przez organ zarządzający, lub odrębne przepisy.
 16. Nieobecność na opłaconych zajęciach z winy uczestnika, lub w wyniku działania “siły wyższej” nie uprawnia do zwrotu pieniędzy.
 17. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.